Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp khôi phục, phát triển vườn nhà phục vụ cải thiện vi khí hậu ở phường Tây Lộc, thành phố Huế

Lê Phúc Chi Lăng

Tóm tắt


Tóm tắt: Vườn nhà truyền thống với cấu trúc đặc thù ở phường Tây Lộc có tác dụng lớn trong cải thiện vi khí hậu nhưng đang bị mai một. Do vậy, để giữ vững và nâng cao hơn nữa khả năng đó của vườn nhà, bài báo đề xuất một số giải pháp mang tính cấp bách cần được thực hiện, đó là: Tổ chức không gian đô thị hợp lí dựa trên các chỉ số về sinh khối cây xanh; Ứng dụng khoa học công nghệ vào việc xây dựng, phát triển vườn nhà; Tổ chức không gian nhà vườn hợp lí; Hành chính, pháp luật; Vận động, tuyên truyền.

Từ khóa: Vườn nhà, cải thiện, vi khí hậu, tuyên truyền.

Toàn văn: PDF