Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một giải thuật lập lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang

Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Chí Công, Phạm Trung Đức

Tóm tắt


Tóm tắt: Mạng chuyển mạch chùm quang được xem như công nghệ đáp ứng được nhu cầu băng thông và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng Internet toàn quang của thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên do thiếu bộ đệm quang tại các nút chuyển mạch lõi vì vậy việc đảm bảo chất lượng lượng dịch vụ cho các dịch vụ khác nhau trong mạng chuyển mạch chùm quang khó khăn hơn so với mạng điện tử truyền thống. Hiện nay đã có một số giải thuật lập lịch đã được công bố nhằm giải quyết được vấn đề này, tuy nhiên các giải thuật lập lịch thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ cho các chùm ưu tiên và không ưu tiên thông qua việc thiết lập cố định các kênh bước sóng ra mà không xem xét tải lưu lượng đến của các lớp dịch vụ. Trong nghiên cứu này chúng tôi đề xuất một giải thuật lập lịch với phương pháp dự đoán dựa trên tải lưu lượng đến của các chùm để phân bổ tài nguyên bước sóng hợp lý cho các lớp ưu tiên trong mạng OBS. Các phân tích và đánh giá hiệu quả của giải thuật lập lịch dựa trên mô phỏng sẽ khẳng định ưu điểm của mô hình được đề xuất này.

Từ khóa: Mạng OBS, giải thuật lập lịch, phân biệt dịch vụ, phân bổ tài nguyên, dự đoán tải lưu lượng.

Toàn văn: PDF