Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Gianh

Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Đinh Diệu Huyền

Tóm tắt


Tóm tắt: Các mẫu nước sông Gianh, con sông lớn nhất và có vai trò quan trọng ở tỉnh Quảng Bình, được lấy 4 đợt (từ 25/2/2018 đến 25/7/2018), tại 5 mặt cắt từ thượng nguồn nhà máy xi măng sông Gianh đến cảng Gianh với chiều dài 30 km, để phân tích các thông số chất lượng nước: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, BOD5, COD, NO3-, PO43-, NH4+, tổng sắt tan, độ cứng, tổng coliform. Phần lớn hàm lượng COD và BOD5 của các mẫu đều đạt mức B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Các thông số này ở mặt cắt SG1, SG2 cao hơn các vị trí khác; hàm lượng N-NH4 và P-PO4 cao, biến động trong khoảng 0,04 - 0,54 mg/L và 0,06 - 0,59 mg/L. Nồng độ sắt hòa tan trong nước sông thấp, nồng độ coliform tương đối lớn. Các thông số này có xu hướng tăng ở hạ lưu sông.

Từ khóa: Sông Gianh, chất lượng nước,  pH, DO, EC, TDS, BOD5, COD, NO3-, PO43-, NH4+, tổng sắt tan, độ cứng, tổng coliform

Toàn văn: PDF