Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ

Phan Thị Tâm, Trương Minh Đức, Lê Thị Hồng Thanh

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các tính chất nén tổng hai mode, nén hiệu hai mode, nén Hillery bậc cao, tính phản kết chùm bậc cao, tính chất đan rối và sự vi phạm bất đẳng thức CauchySchwarz của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ. Chúng tôi thu được kết quả là trạng thái này thể hiện tính nén tổng hai mode nhưng không thể hiện tính nén hiệu hai mode. Hơn nữa, trạng thái này thể hiện hoàn toàn tính nén Hillery bậc cao với k = 2, thể hiện tính phản kết chùm bậc cao tùy theo các giá trị l,p. Ngoài ra, trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ vi phạm bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và chỉ thể hiện tính đan rối khi bậc n lẻ.Từ khóa: Trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1), Tính chất phi cổ điển, Tính đan rối.

Toàn văn: PDF