Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài kết quả về môđun bất biến đẳng cấu

Đào Thị Trang

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi tổng quan một số kết quả về các môđun bất biến đẳng cấu, đồng thời nêu một số kết quả liên quan đến lớp các môđun này. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa một số kết quả liên quan đến lớp vành tựa Frobenius và chúng tôi chứng minh được một vành R là vành tựa Frobenius nếu và chỉ nếu R là vành bất biến đẳng cấu phải, ef-mở rộng phải và thỏa điều kiện ACC trên các linh hóa tử phải. Từ khóa: Môđun nội xạ, môđun giả nội xạ, môđun bất biến đẳng cấu

Toàn văn: PDF