Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Môđun và vành ker-bất biến đẳng cấu

Nguyễn Thị Diễm Chi

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu về môđun và vành ker-bất biến đẳng cấu. Một R-môđun M sao cho hạt nhân của các tự đồng cấu của M bất biến qua tất cả các tự đẳng cấu của M; nghĩa là với mọi f ∈ End(M), α(ker(f)) ≤ ker(f), ∀α ∈ Aut(M), được gọi là môđun ker-bất biến đẳng cấu. Vành R mà RR là ker-bất biến đẳng cấu thì được gọi là vành ker-bất biến đẳng cấu. Trong bài báo này, chúng tôi thu được một số tính chất của môđun và vành ker-bất biến đẳng cấu, đưa ra một số ví dụ về môđun ker-bất biến đẳng cấu. Từ khóa: Môđun ker-bất biến đẳng cấu, vành abelian, vành nửa giao hoán.

Toàn văn: PDF